Salgsbetingelser

1. Avtalen

Disse salgsbetingelser regulerer avtalen mellom selger og kjøper. Ved motstrid mellom salgsbetingelser og spesielle avtaler mellom selger og kjøper, går det som er sørskilt avtalt mellom partene foran.

Salgsbetingelsene utfylles av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer mellom forbruker og næringsdrivende.

Selger er Choudhry’s Langstrømpe.no, Åslyveien 47, 3023 Drammen, 920877761, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Nettbutikken selger barneklær og barneprodukter.

Kjøper er den forbruker som foretar bestilling fra nettbutikken, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt bestilling til selger. Selger tar forbehold om skrivefeil i tilbudet til kjøper. Selger er ikke bundet av avtaler der tilbudet er feil på grunn av skrive- eller tastefeil, og kjøper innså eller burde ha innsett dette.

2. Betaling

Den oppgitte prisen i nettbutikken er prisen for varen som kjøper skal betale. I tillegg til vareprisen kommer fraktkostnader på kroner 59. På bestillinger over kroner 800 er det fri frakt.

Selger kan kreve betaling for bestillingen fra det tidspunkt bestillingen blir sendt fra kjøper til selger.

Kjøper kan velge å betale med faktura, Klarna, Vipps eller VISA-kort.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort til betalingen, har selger rett til å reservere kjøpesummen på betalingskortet ved bestillingen.

Ved fakturabetaling, blir faktura utsendt når varen sendes. Betalingsfristen fremgår av fakturaen, og er på minst 14 dager.

3. Levering

Levering har skjedd når kjøper, eller kjøpers representant, har overtatt varen. Fra dette tidspunkt går risikoen for varen over på kjøper.

Varene sendes fortløpende, eller innen 2-3 arbeidsdager. I perioder kan leveringstiden være lenger på grunn av lagerstatus eller ferieavvikling. Dette vil bli opplyst på butikkens nettsider eller via e-post til kjøper.

4. Angrerett

Kjøperen kan angre på kjøpet iht. angrerettloven, med mindre avtalen er unntatt fra angrerett.

Dersom kjøper ønsker å benytte seg av angreretten, må kjøper gi selger melding om dette innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen er overholdt dersom melding er sendt fra kjøper til selger før utløpet av fristen. Meldingen bør sendes skriftlig, og angrerettskjema bør fylles ut.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen er mottatt. Dersom bestillingen består av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at siste leveranse er mottatt.

Dersom kjøper benytter seg av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt til selger. Ved bruk av angreretten betaler kjøper returkostnadene.

Kjøper har rett til å prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten bortfaller. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selger skal tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om at kjøperen benytter seg av angreretten. Selger kan holde tilbake betalingen inntil han har mottatt varen fra kjøper.

5. Kjøpers rettigheter ved selgers mislighold

Dersom selgeren leverer varen for sent eller ikke leverer varen i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøper etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger, jf. forbrukskjøpsloven kapittel 5.

Dersom varen har en mangel, og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget eller etter at forsinkelsen oppstod. Reklamasjon kan senest skje to år etter av kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Selger dekker returkostnader dersom varene returneres pga. reklamasjon. Kjøper skal først ta kontakt med selger, som veileder kjøper videre i prosessen. Det er ikke alltid kjøper trenger å returnere varen, dette kommer an på grunnlaget for reklamasjonen

Reklamasjon bør skje skriftlig.

6. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller forbrukskjøpsloven, og dette ikke skyldes forhold på selgerens side, kan selgeren etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra kjøper, jf. forbrukskjøpsloven kapittel 9.

Selgeren kan også etter omstendighetene ha krav på renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

7. Personopplysninger

Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Selgeren kan kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, med mindre kjøperen samtykker til noe annet, jf. personopplysningsloven.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre avtalen med kjøperen, eller der lovverket åpner for dette.

Kjøperen har når som helst rett til å kreve at lagrede personopplysninger rettes, eller at selger sletter alle lagrede personopplysninger. Kjøperen har rett til å kreve innsyn i sine egne personopplysninger som er lagret hos selger. Dersom kjøper krever slikt innsyn skal selger svare kjøper innen 1 måned.

8. Markedsføring

Selger sender ut nyhetsbrev til kjøper 1-2 ganger i måneden. Kjøper kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet.

Nettbutikken kan følges på Instagram og Facebook.